Stisknutím "Enter" přejdete na obsah

Informace o zpracování osobních údajů členů, účastníků akcí a partnerů spolku Lukoklub, z. s.

Na základě Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen GDPR), Vám sdělujeme, že v souvislosti s činností spolku Lukoklub, z. s.  (dále jen Lukoklub), provádíme zpracování osobních údajů.


1.Kontaktní údaje

Správcem osobních údajů je Lukoklub, z. s., Malá Strana 1042, Kladno 273 09. Kontaktní údaje na osobu odpovědnou za ochranu osobních údajů jsou: ludmila.babukova@seznam.cz, tel.: 736 769 184.


2. Zpracování osobních údajů

Název
Zpracování osobních dat
Účel
zpracování
Kategorie
osobních údajů
Právní titul Doba uložení
Lhůta pro výmaz
Evidence členů Právní povinnost Kontaktní údaje Právní povinnost 5 let
Evidence partnerů Uzavření nebo plnění smlouvy Kontaktní a fakturační údaje Oprávněný zájem a
plnění smlouvy
5 let
Účetnictví (fakturační údaje) Zajištění fakturace Kontaktní a fakturační údaje Právní povinnost 5 let
Evidence účastníků akcí Právní povinnost Kontaktní a fakturační údaje Oprávněný zájem a
plnění smlovy
5 let
 • Právní tituly jsou zákonná odůvodnění zpracování a jsou definovány v nařízení GDPR, článcích 6 a 9.
 • Doba uložení znamená, po jakou dobu jsme oprávněni nebo povinni vaše údaje zpracovávat a mít je uloženy.
 • Vaše osobní údaje nezískáváme od jiných subjektů. Jiným subjektům je nepředáváme, s výjimkou zákonné povinnosti je zpřístupnit orgánům státní správy při jejich kontrolní činnosti a Policii ČR. Nepředáváme, ani nemáme v úmyslu Vaše osobní údaje předávat mimo EU nebo nějaké mezinárodní organizaci.
 • V případech, kdy je zpracování založeno na právním titulu „Oprávněný zájem a plnění smlouvy“, potřebujeme Vaše osobní údaje pro uzavření smlouvy a její následné plnění, bez nich není možné smlouvu uzavřít.
 • V případech, kdy je zpracování založeno na právním titulu „Právní povinnost“, potřebujeme Vaše osobní údaje zpracovávat na základě zákonných požadavků po dobu stanovenou daným zákonem a po tuto dobu toto zpracování nesmíme omezit ani vymazat.
 • Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze za uvedenými účely.

3. Práva subjektů údajů

Jako subjekt údajů (fyzická osoba, o níž jsou údaje zpracovávány) máte k vašim osobním údajům tato práva:

Požadovat výpis
Jedná se o výpis údajů, které o vás vedeme, tzv. právo na přístup. Výpis provedeme ve formátu podle našich možností. Nemáte právo požadovat výpis ve vámi stanoveném formátu. Výjimkou kdy nesmíme výpis provést, jsou případy, týkající se dokumentů, jejichž zveřejněním by byla ohrožena práva a svobody jiných osob. Jedná se o osobní údaje dalších osob, ochranu obchodního tajemství, duševního vlastnictví apod.

Požadovat opravu
Pokud zjistíte, že o vás vedeme nepřesné, zastaralé nebo neúplné údaje, požádejte o jejich opravu nebo doplnění.

Požadovat výmaz
Výmaz musíme provést v případech, kdy bychom měli uložené osobní údaje po stanovené době uložení nebo neměli platný právní titul. Výmaz nesmíme ze zákona provést v případech, kdy je zpracování prováděno z titulu Plnění smlouvy nebo Právní povinnosti.

Požadovat omezení zpracování
Toto se týká zpracování z titulu oprávněného zájmu. K omezení zpracování dojde v případě podání námitky a omezení bude trvat po dobu posuzování námitky.

Podat námitku proti zpracování
Podat námitku lze v případech, kdy je zpracování prováděno z titulu oprávněného zájmu. Námitka proti zasílání obchodních sdělení bude vždy uznána.

Odvolat souhlas se zpracováním
To je možné v případech, kdy je zpracování prováděno na základě souhlasu. Pokud jste ke zpracování poskytli souhlas a odvoláte ho, bude zpracování ukončeno.

Požadovat výpis v přenositelném formátu
Výpis v přenositelném formátu můžete požadovat pouze v případech zpracování založených na právních titulech – plnění smlouvy a souhlasu. Můžete požadovat vypsání pouze těch údajů, které jste nám předali a které vedeme v elektronické podobě a nemáte právo požadovat formát. Předáme vám je ve formátu XLS s pojmenovanými sloupci.

Podat námitku proti automatizovanému rozhodování
Neprovádíme žádná zpracování založená na automatizovaném rozhodování.

Podat stížnost na dozorový úřad
V případě, že bychom vám na vaši žádost do 1 měsíce neodpověděli, můžete podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů.


4.  Způsob výkonu práv

Pokud budete chtít uplatnit některé z těchto práv, můžete si podat žádost osobně nebo elektronicky, a to zasláním e-mailem na adresu ludmila.babukova@seznam.cz s platným elektronickým podpisem, bez tohoto potvrzení totožnosti nemůže být uznána. K datu vyřízení Vám zde bude zasláno vyrozumění o výsledku žádosti a související materiály. Úkony spojené s výkonem práv subjektů údajů jsou činěny bezplatně.

Jsou-li však žádosti shledány jako zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, zejména proto, že se opakují, pak můžeme:

 1. uložit přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady
 2. odmítnout žádosti vyhovět.

Do žádosti uveďte:

 1. identifikační údaje – jméno, příjmení, datum narození
 2. o výkon jakého práva žádáte – viz kapitola Práva subjektů údajů
 3. upřesnění žádosti – např. v případě opravy správné údaje
 4. telefon – pro případná upřesnění a domluvu na dalším postupu

V případě, že vzniknou pochyby o Vaší totožnosti, jsme oprávněni Vás požádat o poskytnutí dodatečných informací pro potvrzení totožnosti.